میدونیین چرا اسم خانما رو خیابونا نمیذارن؟
.
.
.
.

اخه زشت نیس بگین
  به تاکسی: اقا دربست تا وسطای پارمیدا چند؟
یا بگین
شیما میخوره؟
مرجان ورود ممنوعه از پشت بایدبریم
زشته دیگ

یه روز به دوسدخترم اس دادم.چرا زنگ نمیزنی؟چرا جواب نمیدی؟
شارج بفرستم برات؟.......
اس داد برو گمشو لازم نکرده.خودم یه میلیون تومن شارج دارم
......................................................................
ایرانسل جون مادرت بین مارو بهم نزن خداروخوش نمیاد